Kuka kouluttautuu pisimmälle? Perhetaustan vaikutus nuorten opiskeluvalintoihin VARATTU

Kouluille tilattavat työpajat

Työpajassa keskustellaan nuorten kanssa koulutuksen ylisukupolvisesta periytyvyydestä. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksien tasa-arvosta. Työpajassa konkretisoidaan nuorten toisen ja kolmannen asteen opiskeluvalintojen taustatekijöitä ja etsitään yhteiskunnallisia ratkaisuja yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.

Työpaja alkaa lyhyellä alustuksella aiheeseen. Tämän jälkeen oppilaat jaetaan pienryhmiin. Jokainen ryhmä saa yhden kuvitteellisen nuoren profiilin. Pienryhmien tehtävänä on pohtia, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka korkean koulutuksen profiilissa esitelty nuori tulee lopulta hankkimaan.

Ryhmätöiden tulokset kerätään joko taululle tai digitaaliselle alustalle. Työskentelyn apuna käytetään apukysymyksiä ja työpajan vetäjät kiertävät pienryhmissä. Työpajan ryhmätyöt puretaan siten, että pienryhmät vertailevat töitään toisen pienryhmän kanssa. Ryhmät keskustelevat kuvitteellisten nuorten koulutusvalintojen erojen keskeisimmistä syistä. He pohtivat, mitkä syistä ovat epätasa-arvoisia ja mitä syille voisi tehdä. Työpaja päättyy yhteiseen yhteenvetoon vetäjien kanssa.

Työpajan vetävät Elina Kilpi-Jakonen (Turun yliopisto) ja Outi Sirniö (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), ja mukana järjestelyissä ovat Erika Lilja ja Mari Leino (Turun yliopisto).

  • Maksimiosallistujamäärä: 30 oppilasta / työpaja
  • Minimiosallistujamäärä: 15 oppilasta / työpaja
  • Työpajan kesto: 45 minuuttia
  • Tilat ja tarvittavat välineet koululla: Luokkahuone, tietokone ja esitystekniikka. Mahdollisuus käyttää joko taulua tai digitaalista alustaa (INVEST voi tuoda mukanaan esim. Flinga- tai Viima-alustan).